Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Şengün & Partners taşınmazların alım ve satımı, intifa, irtifak, ipotek, kira şerhi gibi ayni ve şahsi hakların tesis ve terkini olmak üzere gayrimenkul hukuku alanında her türlü rutin ve rutin olmayan işlemlerin ifası için hukuki destek sağlamaktadır. Bu kapsamda büromuz, tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde yaptığı kayıt tetkik işlemleri ile müvekkillerinin gayrimenkuller üzerinde yapacakları hukuki tasarrufların alt yapısını hazırlamakta ve müvekkilleri tarafından alınacak ticari veya kişisel kararlar için gerekli uyarıları yapmaktadır.

Bunlara ek olarak, endüstriyel, ticari ve altyapı yatırım alanlarının hukuki olarak incelenmesi, risklerin tespiti ve yatırımcının bilgilendirilmesi, ihale süreçlerinin, satın alma ve/veya kamulaştırma süreçlerinin takibi ve sonrasında gerekli her türlü sözleşmelerin hazırlanması ve  uygulanması, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve feshedilmesi, geçerlilik süresi boyunca idaresi, imar planı değişiklikleri ile ilgili olarak idari süreçlerin takibi ve gerektiği takdirde iptali için yargısal yollara başvurulması ile gayrimenkule dayalı hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi büromuzun sunmakta olduğu hizmetleri arasındadır.